Kapat

KULLANICI SÖZLEŞMESİSitemize üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz lütfen.
 1. Taraflar
a) www.harlofia.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Harlofia Jewelry
b) www.harlofia.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ve/veya web sitesinde satışa sunulan mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder. ("Üye")
c) Web sitesinde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.(“Ürün”) 

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme'nin konusu Harlofia'nın sahip olduğu internet sitesi www.harlofia.com 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
3.1. Üye, www.harlofia.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Harlofia'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, www.harlofia.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Harlofia'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Harlofia'ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye Harlofia’ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

3.4. Üye www.harlofia.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.5. Üye, www.harlofia.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.6. www.harlofia.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Harlofia ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Harlofia'ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7. Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından websitesinde sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden ve/veya aracı olunan markaların ürünleri sebebiyle doğabilecek bütün zararlardan Harlofia’ın, Harlofia çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve/veya yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajların doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştirenlerin sorumluluğundadır. Harlofia, Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

3.8.Harlofia, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.harlofia.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Harlofia’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.9. Üye, diğer internet kullanıcılarının ve/veya üyelerin yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.10. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Harlofia’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Harlofia’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.11. Harlofia'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Harlofia'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.12. Harlofia, web sitesi üzerinden, Harlofia’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Harlofia tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya  web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Web sitesi üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürünler veya bunların içeriği hakkında Harlofia’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.13. www.harlofia.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Harlofia’nın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.14. Harlofia websitesinde sağlanan hizmetler ve yer alan ürünler ile ilgili olarak üyeler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda arabulucu veya hakem sıfatıyla görev almaz.

3.15. Harlofia tarafından www.harlofia.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.16. Harlofia, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde ve/veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Harlofia’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Harlofia ve www.harlofia.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.17. www.harlofia.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için üyenin, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.harlofia.com web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.18. Harlofia, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.harlofia.com web sitesinde kayıtlı üye bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.19. Harlofia, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.20. Taraflar, Harlofia’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.21. Harlofia, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Harlofia tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Harlofia üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. ihtilaflarin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük
Üye’nin, üyelik kaydı yapması Üye’nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

harlofia.com © 2021 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır